Moving sau Removing – ține (și) de noi!

Home / Congres / Moving sau Removing – ține (și) de noi!
Moving sau Removing – ține (și) de noi!

După momentul ieșirii extraordinare din Egipt, poporului Israel i s-a promis Canaanul. Au primit îndrumări clare, în urmă ascultării cărora ceea ce părea un vis putea fi realitatea lor imediată. În loc de aceasta, istoria ne spune că timp de 40 de ani casa lor a fost pustia, că în loc de „lapte și miere” au mâncat mană. Până la urmă, promisiunea că vor stăpâni Canaanul a fost pentru generația care a experimentat exodul sau pentru cea care a urmat-o? A depins sau nu de ei cursul istoriei? Sunt întrebări cărora nu simt nevoia să le ofer răspuns dacă vorbim de evenimente istorice. Privim în trecut și știm prea bine cum au stat lucrurile. Despre ei e ușor să vorbim. Dar cum rămâne cu noi?

Astăzi, promisiunea Canaanului este la fel de clară și sigură ca atunci. Și nu știu de ce împlinirea acesteia o separăm total de deciziile noastre și o punem doar pe seama Lui.

„Vie Împărăția Ta” – este rugăciunea cunoscută și îngânată de orice creștin. Și, deși o rostim până la capăt, ne ridicăm zi după zi și ne vedem de ale noastre, îngenuncheați de lupta pentru supraviețuire. Cum rămâne, însă, cu „Facă-se voia Ta”?‒Care voie, Doamne?

Dumnezeu are o voie a Sa pentru încheierea istoriei acestui pământ, un plan bine pus la punct, în detaliu, despre felul în care poate fi terminată lucrarea. Stă în puterea
noastră ca, prin colaborarea cu El, să punem capăt istoriei mizerabile a acestui pământ. Strigătul de la miezul nopții nu e un țipăt de genul: Pocăiește-te!
Sfârșitul este aproape! Strigătul acesta este tradus în fapte. Reprezintă o unire a tuturor eforturilor, o împlinire a planurilor clar descoperite. Este
asemănat cu un strigăt, deoarece va acoperi orice ramură și domeniu de activitate. Va fi ceva ce nu poate fi acoperit, ținut ascuns, necunoscut de
către cineva. Lucrarea va fi încheiată cu o și mai mare putere decât cea experimentată după Cincizecime.

Dumnezeu a lăsat în dreptul fiecărei generații o lucrare specifică, pentru aducerea Împărăției. Eșecul de a o înțelege și a o îndeplini aduce „rătăcire în pustie” pentru acea generație. O simți? Lipsa unui scop precis, seceta spirituală, lipsa de sens experimentate de tinerii de astăzi reprezintă pustia. Ține de noi dacă alegem să intrăm în Canaan sau va fi nevoie ca această generație să treacă și să se ridice o alta care să nu cunoască necredința părinților săi.

Credem că ștafeta este lăsată încă în dreptul nostru. De aceea, la congresul IMPACT am ales să mai fie spus încă o dată că suntem aduși la existență ca mișcare profetică (adventismul) cu un scop clar. Să descoprim tot mai mult planul de cucerire, să înțelegem implicațiile răspunsului oferit individual, dar și ca grup, ca aparținători ai bisericii rămășiței. Nu, nu e un eveniment ce își propune să aducă groază și spaimă: Hei, dacă nu te pocăiești, vei rătăci în pustie. Nicidecum! Știi cum va suna? Hei, simțământul lipsei de sens a propriei vieți este o minciună. Nu-i adevărat că existența ta și a noastră ca generație e întâmplătoare. Ni s-a lansat cea mai mare provocare. Hai s-o aflăm și să punem mâna pe țară! Să te-aștept?

 

Moving or Removing – It’s up to us, (too)!

After the miraculous exodus from Egypt, Israel was promised Canaan. They were given specific instructions, which, if obeyed, could turn their seemingly only a dream into immediate reality. Instead, history tells us that for 40 years their home was the desert, and they ate manna instead of ”milk and honey”. But eventually, the covenant of the promised land was addressed to the generation that experienced the exodus or to the one that followed? Have they influenced the course of history or not? These are questions I don’t feel the need to give an answer if we talk about historic events. We can have a look at the past and see very well how things worked out. It’s easy to talk about them. But what about us?

Today, the promise of Canaan is as specific and reliable as it was then. However, I don’t understand why we believe that the fulfilling of this promise and our decisions are two different things. Why we believe it is only His problem.

Your kingdom come – it is the prayer known and hummed by every christian. And, although we say it all through, we rise up day after day and go to our work, surrendered in the fight for survival. But what about ”Your will be done?” – What will, Lord?

God has His will for the end of Earth’s history, a very well made plan, a detailed strategy, about the way His work could be done. It stands in our power to join Him in bringing to an end the Earth s unhappy history. The Midnight Cry won t sound like this: Repent! The end is near! But this cry will be seen in our actions. It means a union in efforts, a fulfilling of clearly discovered plans. It has been called ”a cry” because it would cover every line and domain of activity. It will not be hidden, covered or unknown to anyone. The work will be completed by a greater power than the one manifested after the Pentecost.

To every generation God has assigned a special work for the coming of the Kingdom. Failing to understand and fulfill it means wandering into the wilderness for that generation. Can you feel it? The lack of a specific purpose, the spiritual drought, the absence of a meaning which young people experience today means the desert. It’s up to us to go and get hold of Canaan or this generation will pass and another generation will rise up, one who won t be aware of the unfaithfulness of their parents.

We believe that the torch is still ours. Therefore, during the IMPACT Congress, it will be reminded once again that the adventism has been brought into existence as a prophetic movement, for a specific purpose. Let us fully discover the conquering plan, understanding the facets of our individual and collective answer, as members of the remnant church. No, it is not an event meant to bring fear and dismay, like ”Hey, if you don’t repent, you will wander off in the wilderness.” Not at all! In fact, it’s going to be something like this: ”Hey, this feeling of a meaningless life is a lie. It’s not true that our existence as a generation is in vain. We have been launched the greatest challenge. Let’s find it and get hold of the land. Should I wait for you?”

 

Alexandra Gorbănescu

membră în comitetul de viziune, IMPACT România

Pentru mai multe detalii despre Congresul (Re)Moving Generations, click aici.

Pentru a te înscrie, click aici.

close
Newsletter Impact

Înscrie-te la newsletter pentru a primi un e-mail de fiecare dată când postăm un articol nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published.