Incertitudinea credinței

Acasă / Congres / Incertitudinea credinței
Incertitudinea credinței

„Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.” Evrei 11:1

Poate ți se pare o alăturare de cuvinte nepotrivită, însă la o privire mai atentă există o neasemuită concordanță între cele două. Credința nu este credință decât atunci
când este probată, iar aceasta presupune acceptarea unei stări de incertitudine și predarea controlului. Credința nu este credință în absența incertitudinii. Ea nu înseamnă lipsa incertitudinii, ci ridicarea deasupra ei.

Nevoia de siguranță a fost considerată una dintre nevoile importante ale omului. Ne dorim să știm încotro ne-ndreptăm, care va fi rezultatul acțiunilor noastre, cum vom
arăta când vom îmbătrâni (FaceApp) sau câți ani avem de trăit. Într-un cuvânt, ne dorim să cunoaștem viitorul și credem că lucrul acesta ne va oferi siguranța și controlul după care tânjim atât de mult. Neprevăzutul ne înspăimântă și facem tot ce ne stă în putință pentru a reduce necunoscutul de mâine. Și totuși…

Încercările fac parte din viața noastră zilnică și, o dată cu ele, apare incertitudinea, pe care o simțim aproape fizic. Ni se strânge stomacul la gândul că nu știm ce va urma, că nu mai suntem în control și încercăm să găsim cât mai repede o portiță de scăpare, apelând la tot felul de trucuri omenești. Ți-l amintești pe Avraam?
„Doamne, Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii.” Geneza 15:2 Starea de incertitudine îl face pe Avraam să o ia înaintea lui Dumnezeu și să propună soluții omenești care s-au dovedit într-un final că i-au adus nefericire.

Dar dacă Dumnezeu ne cheamă să îmbrățișăm această stare de incertitudine, oricât ar dura ea? O zi, o lună, un an, zece, o viață… Dacă Dumnezeu ne cheamă să ne exercităm credința în mijlocul incertitudinii, „nădăjduind împotriva oricărei nădejdi” Romani 4:18? Să fie oare un lucru simplu? Cu siguranță, nu. Însă pe măsură ce vom străpunge incertitudinea, încrezându-ne în călăuzirea lui Dumnezeu, lucrul acesta va deveni din ce în ce mai ușor, până vom ajunge asemenea lui Pavel și Sila, care într-o situație de incertitudine majoră (viața le era în joc) și suferind îngrozitor, au putut să-L laude pe Dumnezeu prin cântec. „Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închiși îi ascultau.” Fapte 16:25 Și aceasta, pentru că testarea credinței noastre lucrează „răbdare” Iacov 1:3. Iar în Evrei 10:36 găsim scris: „Căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit,” (în lb. engleză „endurance” = rezistență, anduranță). Cu fiecare test al credinței, vom fi mai pregătiți să răbdăm incertitudinea din viața noastră, până când vom ajunge să experimentăm ce înseamnă să stăm liniștiți, privindu-L pe Dumnezeu la lucru.

„Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi stați liniștiți.” Exod 14:14

Oare cum o fi să stai liniștit când totul în jurul tău se năruie? Cum o fi să nu vezi nicio scăpare din situație, dar tu să fii liniștit? Și aceasta nu înseamnă doar să nu acționezi în vreun fel. A fi liniștit implică interiorul. Implică sentimente, emoții, năzuințe. Înseamnă să te odihnești liniștit când totul în jurul tău se năruie ‒ „Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni linștit,” Iov 11:18 u.p. Înseamnă să dormi un somn liniștit chiar și atunci când în jurul tău se dezlănțuie furtuna ‒ „Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și El dormea.” Matei 8:24 De ce? Pentru că Îl cunoști pe Tata și pentru că El a străpuns întunericul incertitudinii din viața ta.

Te invit să-L cunoști mai bine pe Tata la Congresul IMPACT (Re)Moving Generations de la Cernica. Iar dacă incertitudinea este mare în jurul tău acum, dacă nu știi încotro să o iei sau unde să apuci, începe un an nou cu Dumnezeu. Este cel mai bun loc de start!

Pentru mai multe detalii despre Congresul (Re)Moving Generations, click aici.

The Uncertainty of Faith

”Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.” Hebrews 11:1 Maybe it seems to you that the words in the title don’t really get along, but if you look carefully, there is an incomparable congruence between them. Faith is faith only when it is tried, and this involves accepting the uncertainty and concede the control. Faith is not faith when there is no uncertainty. It doesn’t mean a lack of uncertainty, but rising above it.

Safety needs were considered among the most important of people’s needs. We want to know where our life is headed, what will be the result of our actions, how are we going to look when we get old (FaceApp) or how many years are we going to live. To put it bluntly, we want to know the future and we believe this is going to give us the safety and control we so much desire. The contingency scares us and we do everything in our power to lower the unknown of tomorrow. But still…

Trials are a daily presence in our lives, and along with them comes the uncertainty, which we can almost feel it physically. Thinking that we don’t know what’s coming next, that we are not in control anymore makes our stomach turn and we try to find instant solutions, making use of all sorts of human tricks. Remember Abraham? ”Lord God, what will You give me, seeing I go childless?” (Genesis 15:2) The uncertainty makes Abraham move ahead of God and accept human suggestions which brought so much distress in the end.

What if God calls us to embrace this uncertainty, for as long as it lasts? Maybe a day, a month, a year, ten years, all our lives… What if God calls us to exercise our faith in the midst of uncertainty, „contrary to hope, in hope believed”? (Romans 4:18) Will this be an easy thing to do? Oh, certainly not. But, as we penetrate the uncertainty, trusting in God’s leading, this is going to become easier and easier, until we are like Paul and Silas, who, being in a major uncertain situation (their life was at stake) and badly hurt, they sang songs of praise in jail. ”At midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.” (Acts 16:25) And all of these because the testing of our faith ”produces patience”. (James 1:3) And in Hebrews 10:36 it is written: ”For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise.” With every test of faith, we will become more prepared to endure the uncertainty in our lives, until we get to know what it means to stay still, watching God work.

”The Lord will fight for you; you need only to be still.” (Exodus 14:14, NIV) How might it be keeping still, when everything around you is falling apart?

How might it be not seeing any chance of deliverance from the situation you are in, but still stand still? And this doesn’t mean only inactivity (not trying to solve the problem on our own).

Being still involves the inside. It’s about feelings, emotions, desires. It means to rest peacefully when everything is turning upside down. ”You will look about you and take your rest in safety.” (Job 11:18). It means to sleep profoundly even when the storm is raging around you. ”Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping.” (Matthew 8:24) Why this? Because you know the Father and because He pierced the darkness of uncertainty in your life.

I warmly invite you to become better acquainted with our Father at the IMPACT (Re)Moving Generations Congress at Cernica. And if the uncertainty is thick around you now, if you don’t know where to go and how to do it, start the New Year with God. It’s the best place to start!

Mentions: All Bible quotes are from the New King James Version, except those where another translation is mentioned.

Evelina Barbu

departament Publicații, IMPACT România

 

Lasă un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi vizibilă decat pentru admini